Backe-Nornäs Byaförening

 

 

             Fisket i 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fisket i älven

Laxfisket i älven var ett av Europas bästa och laxar på 15 -20 kg var en vanlig fångst innan kraftverksdammarna satte stopp för laxens vandring från Östersjön.             

Den största registrerade laxen vägde 46 kilo och 140 centimeter lång.

Fisket för bedrevs med nät, harpuner och fällor och var för det mesta ett fiske för överlevnad. Laxfällor placerades strategiskt före en fors och stora mängder lax kund fångas.

”Det sägs att drängar och pigor krävde innan de började arbeta hos bönder att det bara skulle behöva äta lax högst fem dagar i veckan”

Sportfisket i älven började på 1800– talet när bland annat europeiska flugfiskare fick information om Faxälvens fina laxvatten.

Sportfisket började sedan ta fart i och med att fiskeredskap började produceras i större skala på 1900– talets början och blev mera lättillgängligt för allmänheten, innan dess var sportfisket huvudsakligen en hobby för det högre ståndet.

Idag är sportfisket väl organiserat med fiskevårdsområden som ser till att områdena sköts och att alla har möjlighet att bedriva fiske till en ringa kostnad.
Sportfisket är idag en av de allra största fritidsverksamheter i landet

Men fisket i älven blev förändrat när vattenkraftsdammar byggdes. Fiskarnas vandring hejdades och blev till vandringshinder för de fiskarter som företar vandringar (vanligast laxartade fiskar).

I Sverige har det i vattendomarna ålagts kraftverksägarna att motverka detta genom en aktiv fiskevård, bland annat genom utsättning av fiskyngel, främst öring. Men naturlig lekvandring är naturigtvist det bästa och kan göras med hjälp av fisketrappor eller andra vandringsvägar med det finns många problem för att fåtillstånd vandringsvägar bland annat ekonomi och kunskaper om vandringsvägarnas utförande.


Laxtrappa i Bågede